Membership in Czech organisations

ORGANISATION’S ORIGINAL NAME

ORGANISATION’S ENGLISH NAME

STATUS

ČKR

Česká konference rektorů

Czech Rectors Conference

conference member

RVŠ

Rada vysokých škol

Council of Higher Education Institutions

member

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

scientific board member

Policejní akademie

Police Academy

Scientific Board member

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

College of Logistics

Academic Board member

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

General Director of the Fire Rescue Service

Scientific Board member

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR

Defence and Security Industry Association of the Czech Republic

member

Jednota českých matematiků a fyziků

Union of Czech Mathematicians and Physicists

member

Česká komora krizových manažerů

Czech Crisis Managers Chamber

member

Česká ergonomická společnost

Czech Ergonomics Society

member

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Association for blasting technics and pyrotechnics

member

Česká pedagogická společnost

Czech Education Society

member

Českomoravská psychologická společnost

Czech-Moravian Psychological Society

member

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů

Czech Society for Human Resources Development

member

Společnost pro projektové řízení

Project Management Association

member

Sdružení automobilového průmyslu ČR

Automotive Industry Association

member

Česká automobilová společnost

Czech Automotive Society

member

Česká společnost pro jakost

Czech Society for Quality

member

Česká a slovenská společnost pro fotoniku

Czech and Slovak Society for Photonics

member

Společnost pro radiotechnické inženýrství

Radar Engineering Society

member

Česká lékařská komora

Czech Medical Chamber

member

Česká lékařská společnost J.E. Purkyně

Czech Medical Association of J.E.Purkyne

member

Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP

Military Medical, Pharmacy and Veterinary Doctors Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Emergency and Disaster Medicine Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

General Medicine Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP

Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Czech Vaccinology Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Society for Epidemiology and Microbiology Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Infectious Medicine Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost pro nemocniční hygienu ČLS JEP

Society for Hospital Hygiene Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČSL JEP

Society for Medical Microbiology Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Czech Haematology Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká imunologická společnost ČLS JEP

Czech Immulogy Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká společnost alergologie a klinické imunologie ČLS JEP

Czech Society of Allergology and Clinical Immunology Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP

Society for Radiobiology and Crisis Planning Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká internistická společnost ČLS JEP

Czech Internists Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Occupational Medicine Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká chirurgická společnost ČLS JEP

Czech Surgical Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Czech Accident Surgery Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost estetické chirurgie ČLS JEP

Aesthetic Surgery Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP

Burns Medecine Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP

Czech Plastic Surgery Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká obezitologická společnost ČLS JEP

Czech Obesitologic Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP

Hygiene and Community Medecine Society Under Czech Medical Society of J.E.Purkyne

member

Česká kardiologická společnost, o.s.

Czech Society of Cardiology

member

Česká leukemická skupina pro život

Czech Leukemia Group for Life

member

Společnost pro výživu

Nutrition Society

member

Česká společnost chemická

Czech Chemical Society

member

 

Remark: Status – position in the organisation, e.g. member; chairperson, deputy chair, etc.